E-ISSN: 2791-7835
Importance of anastomotic sequencing during off-pump coronary artery bypass surgery: a pilot strategy
1Department of Cardiovascular Surgery, Lokman Hekim University School of Medicine, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences - DOI: 10.14744/lhhs.2022.60004

Abstract

Introduction
Off-pump coronary artery surgery is a method preferred by many surgeons today to avoid the adverse effects of cardiopulmonary bypass. Although this method was quite popular at first but was later abandoned by some surgeons due to unfavorable results. We think the anastomosis sequence is an essential issue when performing off-pump surgery. We aimed to examine the effects of this strategy on the results of off-pump coronary artery surgery.
Patients and methods
We included 601 patients with isolated coronary artery disease who underwent off-pump coronary artery bypass surgery between January 2020 and 2022. The main goal was to ensure enough blood was going through the myocardia while anastomosis was performed on one of the coroner arteries. We tried to create a strategy about the sequence in which we should do the coronary anastomosis.
Results
In 2 patients, conversion to on-pump surgery was required in elective conditions due to hemodynamic instability during the operation (0.33%). Only four patients required surgical revision because of bleeding (0.6%) in the early postoperative period. We recorded wound infections that could be solved with medical therapy and routine wound dressing in five patients (0.8%).
Conclusions
After applying this strategy, we experienced much more minor and acceptable conversion rates than those reported in the literature. We believe this strategy will benefit our colleagues who have just started practicing off-pump surgery.


Pompasız koroner arter baypas cerrahisi sırasında anastomoz sıralamasının önemi: pilot strateji
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences - DOI: 10.14744/lhhs.2022.60004

Giriş
Pompasız koroner arter cerrahisi, kardiyopulmoner baypasın olumsuz etkilerinden korunmak için günümüzde birçok cerrah tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem ilk başlarda oldukça popüler olmasına rağmen, daha sonra bazı cerrahlar tarafından olumsuz sonuçlar nedeniyle terk edilmiştir. Pompasız cerrahi yapılırken anastomoz sıralamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uyguladığımız stratejinin pompasız koroner arter cerrahisi sonuçları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntemler
Ocak 2020 ile Ocak 2022 arasında pompasız koroner arter baypas ameliyatı geçiren izole koroner arter hastalığı olan 601 hastayı araştırmaya dahil ettik. Ana hedefimiz, koroner arterlerden birine anastomoz yapılırken miyokarda yeterli kanın gitmesinin devamlılığını sağlamaktı. Koroner anastomozlarını hangi sırayla yapmamız gerektiği konusunda bir strateji oluşturmayı hedefledik.

Sonuçlar
İki hastada ameliyat sırasında hemodinamik instabilite nedeniyle elektif koşullarda pompalı cerrahiye geçiş gerekti (%0,33). Dört hastada erken postoperatif dönemde kanama nedeniyle cerrahi revizyon gerekti (%0,6). Beş hastada medikal tedavi ve rutin pansuman ile çözülebilen yara enfeksiyonları kaydettik (%0,8).
Tartışma
Bu stratejiyi uyguladıktan sonra, literatürde bildirilenlerden çok daha küçük ve kabul edilebilir pompalı cerrahiye dönme oranlarıyla karşılaştık. Bu stratejinin, özellikle pompasız cerrahi uygulamaya yeni başlayan meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyoruz.